POLITYKA PRYWATNOŚCI I WARUNKI UŻYTKOWANIA

W imieniu Ennde 3D chcielibyśmy poinformować użytkownika, że jeśli przegląda tę stronę internetową lub korzysta z którejkolwiek z usług, które oferujemy za jej pośrednictwem, nabywa od pierwszej chwili, warunki użytkowania, a zatem te zasady stanowią umowę między Ennde 3D a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej, jej linków i wszelkich informacji do pobrania znalezionych na niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (Ustawa 34/2002 LSSI -EC).

Dostęp i przeglądanie strony internetowej www.ennde3d.com oznacza wyraźną akceptację „Warunków użytkowania”, „Polityki prywatności i ochrony danych oraz polityki cookies” zgodnie z ustawą 24/2002 LSSI-CE. Zalecamy również, aby użytkownik zapoznał się dokładnie z każdym z tekstów prawnych zamieszczonych na stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z „Warunkami użytkowania”, „Polityką prywatności i ochrony danych” lub „Polityką cookies”, musisz powstrzymać się od korzystania z tej strony internetowej. Jeśli kontynuujesz korzystanie z witryny, konieczne jest, abyś zrozumiał, że:

 • Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu i rozumie jego treść.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań i zasad zawartych na tej stronie.
 • Użytkownik, na zasadach określonych w „Polityce prywatności i ochrony danych osobowych”, oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach.
 • Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i dokładne, bez ograniczeń, zastrzeżeń i przekłamań; ponosi wyłączną odpowiedzialność za błędne, fałszywe lub niedokładne stwierdzenia.

 

TOŻSAMOŚĆ WŁAŚCICIELA STRONY.

 

Carlos Pérez Infante, with NIF: 74865841-J jest właścicielem i zarządcą strony internetowej www.ennde3d.com. W ramach zobowiązania do przejrzystości i naszych użytkowników, podajemy dane podatkowe i kontaktowe firmy Ennde 3D:

DANE KONTAKTOWE:

C / Leonardo Da Vinci, 18

CP 41902, Seville.

info(małpa)ennde3d.com

Strona internetowa Ennde 3D oferuje użytkownikom, oprócz dostępu do strony, platformę płatniczą do wpłacania kwoty za oferowane na niej kursy.

 

TERMINOLOGIA

Dla zespołu Ennde 3D istotne jest, abyś znał i rozumiał podstawową terminologię, której będziemy używać w naszych tekstach prawnych:

 • Zawartość: Teksty, grafiki, rysunki, projekty, kody, oprogramowanie, zdjęcia, muzyka, filmy, dźwięki, bazy danych, obrazy, do pobrania wszelkiego rodzaju, wyrażenia i informacje należące do Ennde 3D lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem internetu.
 • Cookies: Są to niewielkie ilości informacji, które są przechowywane w przeglądarce używanej przez każdego Użytkownika, tak aby serwer je zapamiętał. Informacje te będą odczytywane tylko przez serwer, który je zaimplementował.
 • Usługi: Zestaw usług oferowanych przez sieć albo bezpośrednio przez nią, lub w celach informacyjnych.
 • Strona Intenetowa: Strona internetowa dostępna pod adresem https://ennde3d.com
 • Właściciel: Osoba (fizyczna lub prawna) będąca właścicielem lub odpowiedzialna za sieć.
 • Użytkownik: Każdy, kto przegląda strony internetowe.
 • Zarejestrowany użytkownik: nawigator internetowy, który dobrowolnie rejestruje swoje dane na stronie internetowej, po zaakceptowaniu warunków użytkowania oraz polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Jak już informowaliśmy, to co jest zawarte w niniejszej nocie prawnej i warunkach użytkowania ma status prawny KONTRAKTU, a zatem oznacza zobowiązanie między stronami (Ennde 3D i użytkownik).

Przeglądanie tej strony internetowej ukazuje ci, od początku, warunki użytkowania, przeglądanie jej będzie uważane za będzie uważane za wolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną akceptację. Korzystamy z tej okazji, aby przypomnieć, że jeśli zdecydujesz się nie akceptować te warunki, należy powstrzymać się od korzystania z witryny lub jakiegokolwiek linku, związanego z tą stroną.

Możesz zaufać legalności tej strony internetowej. Zgodnie z europejskimi normami i standardami jakości w odniesieniu do konsumentów, wszystkie teksty prawne Ennde 3D zostały sporządzone przez profesjonalnych ekspertów prawnych.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Witryna www.ennde3d.com, strony, z których się składa oraz informacje lub elementy w niej zawarte, zwane dalej TREŚCIĄ, są chronione prawami własności intelektualnej lub przemysłowej, których Ennde 3D jest właścicielem i/lub posiada licencję lub wyraźne zezwolenie na ich wykorzystanie i publiczną komunikację przez uprawnione osoby trzecie, które są ich właścicielami, w celu umieszczenia ich na niniejszej stronie internetowej.

W szczególności użytkownik nie jest upoważniony do powielania, całkowitej lub częściowej reinterpretacji, wykorzystywania, dystrybucji, zmiany, rozpowszechniania lub sprzedaży w celach komercyjnych zawartości tej witryny internetowej bez wyraźnej uprzedniej zgody Ennde 3D.

Każde wcześniej nieautoryzowane użycie będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a w związku z tym można żądać odszkodowania.

 1. OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z TREŚCI INTERNETOWYCH

Ennde 3D upoważnia użytkownika do przeglądania zawartości tej strony internetowej, a także do wykonywania prywatnych reprodukcji, o ile elementy są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, wyraźnie zabraniając wszelkiego rodzaju korzystania z TREŚCI strony internetowej do użytku profesjonalnego i / lub ekonomicznego.

Prywatne reprodukcje treści nie będą legalne, o ile dotyczą praw związanych z własnością przemysłową Właściciela lub osoby trzeciej lub wymagają w tym celu skorzystania z pewnego rodzaju względów ekonomicznych (lub nie).

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu i treści w sposób prawidłowy, zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym oraz niniejszym regulaminem.

Ennde 3D wyraźnie zabrania działań niezgodnych z prawem lub działań stanowiących przestępstwo, naruszających prawa osób trzecich lub naruszających jakiekolwiek zasady systemu prawnego. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu i w przypadku, gdy firma Ennde 3D zostanie o tym poinformowana, zastosowane zostaną odpowiednie mechanizmy prawne w celu zaprzestania i/lub rekompensaty wyrządzonych szkód.

W żadnym wypadku nie będzie rozumiane, że udzielono jakiegokolwiek zezwolenia lub licencji, ani że zrzeczenie się, przekazanie, całkowite lub częściowe przeniesienie wspomnianych praw nie zostanie dokonane, ani też że jakiekolwiek prawo lub oczekiwanie prawa zostanie przyznane bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody przez część Ennde 3D i/lub jej administratorów lub pełnomocników.

 1. POLITYKA HIPERŁĄCZY TEJ STRONY.

HIPERŁĄCZA OPUBLIKOWANE NA STRONIE.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych lub wymieniać inne strony internetowe współpracujące, za które odpowiedzialni będą ich właściciele.

Ennde 3D nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy lub naruszenia praw, jakie wymienione strony internetowe mogą stwarzać użytkownikowi.

Ennde 3D nie rekomenduje, nie promuje, nie identyfikuje się, ani nie gwarantuje, nie reprezentuje, nie sponsoruje ani nie popiera żadnych powiązanych stron lub stron trzecich, które mogą być wymienione komercyjnie przez użytkowników. Ennde 3D nie zna treści ani usług stron, do których prowadzą linki, ani stron trzecich, które pojawiają się na naszej stronie internetowej, a zatem nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek szkody spowodowane treścią i/lub usługami, do których prowadzą linki lub za jakiekolwiek inne szkody, które nie są bezpośrednio związane z tą witryną.

Zespół Ennde 3D docenia fakt, że w przypadku, gdy użytkownik uzna, że ​​istnieje łącze internetowe zawierające nielegalne lub nieodpowiednie treści, przekazuje je na adres e-mail lopd(małpa)ennde3d.com zobowiązując nas do jak najszybszego usunięcia treści, bez odpowiedzialności firmy Ennde 3D.

 1. ZASADY UŻYTKOWANIA, PRAWA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

A. PRAWA UŻYTKOWNIKA. Wszystkim odwiedzającym sieć, przez sam fakt nabycia warunków użytkowania i przeglądania sieci, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do jasnych, zwięzłych i aktualnych informacji o oferowanych usługach i ich komercyjnej realizacji.
 • Prawo do poznania wydatków związanych z zamówieniem usługi przed jej faktycznym zamówieniem.
 • Prawo do nie podawania danych osobowych, które nie są niezbędne do wykonania danej operacji.
 • Prawo do ochrony swoich danych osobowych.
 • Prawo do uzyskania informacji o celu i dalszym wykorzystaniu gromadzonych danych osobowych oraz aby te informacje były zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa.
 • Możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, sprzeciwu, przenoszenia i zapomnienia swoich danych osobowych oraz aby te prawa były realizowane nie tylko elektronicznie, ale także fizycznie. Podobnie użytkownik ma prawo do uzyskania odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw i ich wykonywania lub czasu reakcji, przejdź do linku „Polityka prywatności i ochrona danych”.
 • Prawo do otrzymywania spersonalizowanej oferty za pomocą innych środków niż e-mail, zgodnie z prawami użytkownika. W przypadku, gdy usługa jest związana z informacją handlową, musisz przestrzegać godzin obsługi klienta.
 • Prawo do otrzymywania informacji handlowych lub reklamowych oraz do dobrowolnego wyrażenia zgody.
 • Prawo do uzyskania informacji o używaniu i celu Ciasteczek lub innych urządzeń do przechowywania danych, jeśli takie istnieją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy przejście do linku „Polityka Ciasteczek”.

B. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I NARUSZENIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

Jako użytkownik zgadzasz się na właściwe korzystanie z treści, usług i narzędzi dostępnych za pośrednictwem tej witryny, z zastrzeżeniem prawa, moralności i porządku publicznego, a także niniejszych Warunków użytkowania, szanując przy tym innych użytkowników.

Z tego powodu wyraźnie zgadzasz się zwolnić firmę Ennde 3D z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby, która może wynikać z niewłaściwego korzystania z Treści internetowych z Twojej strony, zarówno w odniesieniu do Warunków użytkowania, jak i przepisów prawa.

W przypadku całkowitego lub częściowego naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, firma Ennde 3D będzie miała prawo do odmowy dostępu do www.ennde3d.com bez uprzedniego powiadomienia użytkownika oraz do żądania, jeśli uzna to za stosowne, odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

C. AUTORYZACJA I JEJ WARUNKI.

Jako użytkownik musisz szanować tematykę i dynamikę serwisu, korzystając z usług i treści w odpowiedni sposób, w szczególności: Ennde 3D upoważnia Cię do przeglądania, pobierania i drukowania Treści STRONY INTERNETOWEJ zawsze na następujących WARUNKACH:

 • Wolno to robić wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego;
 • Nie wolno rozpowszechniać, przekazywać ani udostępniać stronom trzecim żadnego rodzaju informacji, elementów lub treści bez zezwolenia posiadaczy praw własności intelektualnej i przemysłowej, ani informacji, elementów lub treści, które naruszają podstawowe prawa i wolności publiczne uznane w konstytucji i traktatach międzynarodowych; ani takich, które stanowią nielegalną lub nieuczciwą reklamę, ani takich, które sugerują naruszenie tajemnicy komunikacji i ustawodawstwa dotyczącego danych osobowych, ani zdjęć lub innego rodzaju reprezentacji lub wizerunku nieletnich;
 • Nie wolno wprowadzać ani rozpowszechniać żadnych fałszywych, niejednoznacznych lub niedokładnych informacji i treści w sposób, który skłania lub może wprowadzać w błąd innych użytkowników otrzymujących informacje;
 • Nie wolno rozpowszechniać treści lub propagandy rasistowskiej, ksenofobicznej, pornograficznej, w obronie terroryzmu lub naruszającej prawa człowieka;
 • Nie należy używać tej witryny do wysyłania niechcianych lub wyraźnie zaakceptowanych reklam;
 • Nie wolno podszywać się pod innych użytkowników;
 • Nie wolno wykorzystywać Treści internetowych do prowadzenia nielegalnych działań lub działań sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym;
 • Nie wolno modyfikować Treści Witryny;
 • Nie wolno usuwać ani modyfikować jakichkolwiek wzmianek lub powiadomień dotyczących własności praw autorskich, znaków towarowych lub jakichkolwiek innych postanowień dotyczących własności intelektualnej zawartych w Treści sieci Web.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Ennde 3D od wszelkich ewentualnych roszczeń, grzywien, kar lub sankcji, które może zostać poniesione w wyniku naruszenia przez Użytkownika powyższych zasad użytkowania; zastrzegając sobie ponadto prawo do żądania odszkodowania za szkody, które w stosownych przypadkach mogą zaistnieć.

D. OBOWIĄZKI

Firma Ennde 3D nie może zagwarantować prawidłowego funkcjonowania swojej strony internetowej i platformy płatniczej pod adresem www.ennde3d.com, ponieważ mogą one być utrudnione przez okoliczności niezależne od zespołu Ennde 3D.

W szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub wydatki spowodowane przez:

 • Zakłócenia, przerwy, awarie, pominięcia, opóźnienia, blokady lub rozłączenia spowodowane błędami linii i sieci telekomunikacyjnych lub z jakiejkolwiek innej przyczyny zewnętrznej.
 • Nielegalna ingerencja poprzez wykorzystanie wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania i za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe itp.
 • Za nie dostrzeganie oczekiwań użytkowników w stosunku do strony i/lub aktualizacji jej funkcji lub treści.
 • Dostęp nieletnich do treści zawartych na stronie.

W szczególności i bez ograniczeń Ennde 3D nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

 • Treści, informacji, opinii i oświadczeń dowolnego Użytkownika lub osób trzecich lub podmiotów komunikujących się za pośrednictwem Serwisu.
 • Wykorzystywania przez użytkowników materiałów zawartych w sieci, zabronione lub dozwolone, z naruszeniem praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, informacji poufnych, treści Serwisu lub osób trzecich.
 • Dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy lub naruszanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnic handlowych, wszelkiego rodzaju zobowiązań umownych, praw do honoru, prywatności i wizerunku osobistego i rodzinnego, praw własności i innego rodzaju należących do osoby trzeciej w związku z przesyłaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem, udostępnianiem, odbiorem, uzyskiwaniem lub dostępem do treści.
 • Ewentualnej utraty danych użytkownika z przyczyn nie leżących po stronie Usługi.

W związku z tym firma Ennde 3D nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane na platformach, forach, czatach, blogach, komentarzach, w sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia stronom trzecim niezależne publikowanie treści na tej stronie.

Jednakże i zgodnie z przepisami art. 11 i 16 LSSI-CE, Ennde 3D aktywnie współpracuje z władzami i siłami beazpieczeństwa, w celu wycofywania lub, w stosownych przypadkach, blokowania wszystkich treści, które mogą mieć wpływ lub naruszać ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny.

W ten sposób, jeśli użytkownik uzna, że ​istnieje jakaś nielegalna treść, będziemy wdzięczni za natychmiastowe powiadomienie nas za pośrednictwem następującego maila: lopd(małpa)ennde3d.com.

5. POLITYKA ZAKUPÓW I PLATFORMA PŁATNOŚCI.

Strona internetowa www.ennde3d.com posiada włączoną platformę płatniczą, dzięki której zarejestrowany użytkownik może dokonać zakupu usług oferowanych na tej stronie. W szczególności użytkownik może zarządzać swoimi zakupami w sekcji https://ennde3d.com/cursos-ennde/ dotyczącej kursów zawodowych z przedmiotów, w których Ennde 3D i jego zespół są ekspertami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat agend i gwarancji, z przyjemnością udzielimy Ci pomocy poprzez e-mail info(at)ennde3d.com

Prosimy nie kupować żadnego kursu ani usługi oferowanej na www.ennde3d.com bez posiadania wszystkich niezbędnych informacji, które z przyjemnością Państwu przekażemy.

W celu dokonania zakupu, firma Ennde 3D korzysta z platformy płatniczej PAYPAL, której szczegółowe warunki można sprawdzić pod następującym linkiem https://developer.paypal.com/docs/classic/lifecycle/ug_sandbox/.

W Ennde 3D nie mamy dostępu ani nie zarządzamy danymi związanymi z Twoją kartą debetową lub kredytową lub kontem bankowym, wszystkie dane, które wprowadzasz za pośrednictwem platformy PAYPAL będą chronione w systemie szyfrowania zarządzanym bezpośrednio przez PAYPAL, mając tylko dostęp z Ennde 3D do wpisu dokonanego na naszym koncie oraz danych wcześniej i dobrowolnie podanych przez Ciebie podczas wypełniania pól rozliczeniowych.

6. ZARZĄDZANIE BLOGIEM

Firma Ennde 3D zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy lub wpisów, które naruszają zasady korzystania z tej witryny, prawo, dobre obyczaje lub porządek publiczny.

Wykorzystywanie bloga do zamieszczania komentarzy promocyjnych, destrukcyjnych, obraźliwych lub sprzecznych z dobrym tonem sieci lub któregokolwiek z jej użytkowników jest całkowicie zabronione.

Ze strony zespołu Ennde 3D zobowiązujemy się do kontrolowania korzystania z naszego bloga przez osoby trzecie i dążymy do usunięcia, anulowania, usunięcia wszelkich szkodliwych komentarzy, ale w żadnym wypadku firma Ennde 3D nie ponosi odpowiedzialności za opinie, które mogą wyrażać użytkownicy . Mimo to chętnie współpracujemy z każdym użytkownikiem lub organem, który wskaże umieszczenie szkodliwych komentarzy na naszym blogu, i w tym celu udostępniamy następujący adres e-mail: lopd(at)ennde3d.com

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ CIASTECZEK

Firma Ennde 3D zgodnie z hiszpańskimi przepisami o ochronie danych osobowych, gwarantuje pełną zgodność z opisanymi w nich zobowiązaniami, a także wdrożenie środków bezpieczeństwa przewidzianych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa 15/1999 i n. LOPD ) oraz nowe rozporządzenie europejskie (UE) 2016/679, dalej RGPD.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych, ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć „Politykę ochrony danych i prywatności” oraz „Politykę Ciasteczek” tej witryny. Z tego powodu zespół Ennde 3D po raz kolejny zaleca zapoznanie się z nimi i zrozumienie ich oraz powstrzymanie się od korzystania ze strony internetowej lub którejkolwiek z jej treści lub usług, jeśli się z nimi nie zgadzasz.

Musisz wiedzieć, że firma Ennde 3D gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego i zintegrowanej z tą stroną platformy płatności.

Wykorzystywaniem Twoich danych osobowych będzie oferta handlowa naszych usług, informacje o promocjach, działaniach lub wydarzeniach, a także możliwość zarządzania płatnością i zapisami na wybrane kursy.

Chociaż konieczne jest zaakceptowanie „Polityki prywatności i ochrony danych„, w której jesteś bardziej szczegółowo poinformowany o wykorzystaniu i przetwarzaniu Twoich danych, wszyscy użytkownicy mają możliwość skorzystania z przysługujących im praw dostępu, poprawiania, ograniczania, przenoszenia, anulowania lub sprzeciwu, za pośrednictwem następującego adresu e-mail: lopd(at)ennde3d.com lub adresu pocztowego: C / Leonardo Da Vinci, 18, 41092 Sevilla


W „Polityce Ciasteczek” informujemy, że strona internetowa Ennde 3D posiada Ciasteczka, które mają na celu świadczenie bardziej aktualnych usług. Nie posiadamy własnych Ciasteczek, ale prosimy o zapoznanie się z sekcją Prywatność i Ciasteczka.

8. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA.

Firma Ennde 3D ma siedzibę w Hiszpanii, więc obowiązuje ją hiszpańskie i europejskie prawo dotyczące ochrony danych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że roszczenia lub skargi przeciwko firmie Ennde 3D, które wynikają lub są związane z korzystaniem z tej strony internetowej, a dokładniej z przetwarzaniem jego danych osobowych, będą rozstrzygane przez sąd właściwej jurysdykcji z siedzibą w Sewilli.

Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny z lokalizacji poza Hiszpanią, jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych i międzynarodowych.

7. MODYFIKACJA.

Firma Ennde 3D może w dowolnym momencie zmodyfikować tę informację prawną, publikując ją na tej stronie internetowej, która zawsze będzie zawierać datę ostatniej stosownej aktualizacji.

LAST MODIFICATION: 04/10/2021